«*» RUKHSANA«*» Re: «*» RUKHSANA«*» <<<<<< I M BYYYYYYYYYYYCK>>>>>>>