«*» RUKHSANA«*» Haya (Sharam) bhi imaanka hissa hai