«*» RUKHSANA«*» Dour Hotey Ja Rahey Hain...Pak Old*