«*» RUKHSANA«*» Baaki ke 99 rs kahan Hain ? [joke]