«*» RUKHSANA«*» ab dekhiye thaharatii hai jaa kar nazar kahaan