«*» RUKHSANA«*» sab ne meri muhabbat ka ehataram kiya