«*» RUKHSANA«*» Sahih Bukhari hadees e sharif (07-04-2011)